Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 22:28:02
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Укрнафтопродукт"
Код за ЄДРПОУ:  00018201
Текст повідомлення: 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Укрнафтопродукт

Протокол № 9-2019 від 22.03. 2019 року

 

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»

            (далі – Товариство)  

(код ЄДРПОУ 00018201),

місцезнаходження товариства: 02094, Україна, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34.

 

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів

АТ «Укрнафтопродукт», до проектів рішень з питань порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозиції, наданої акціонером!

 

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: м. Київ, бульвар Верховної Ради,34, офіс.219.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 08.04.2019, з 10 години 00 хвилин  до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 08.04.2019 о 11 годині               30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 02.04.2019  (станом на 24 годину).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

1) Лавренко Андрій Іванович – голова лічильної комісії;

2) Лісовий Олександр Іванович - член лічильної комісії;

3) Сурник Петро Федорович - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

 1.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Проект рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

 

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

 

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект № 1 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 369 721,60 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 2 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 328 641,42 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 3 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 301 351,34 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 4 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 205 400,89 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 5 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 458 124,09 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 6 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 407 221,42 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 7 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 381 770,08 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Проект № 8 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 254 513,39 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

 

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 25.03.2018  загальна кількість акцій - 122176490 шт., голосуючих - 122176490 шт.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер), з 11 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), у п’ятницю з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин (обідня перерва відсутня) за адресою: 02094 ,м. Київ бульвар Верховної Ради,34, а в день проведення річних Загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради, 34.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є т.в.о генерального директора Чейпеш Лариса Вікторівна.

Телефон для довідок: 044-379-29-71, 096-372-59-02.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 00018201.smida.gov.ua.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Укрнафтопродукт»

(тис. грн)

Найменування показника

Період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

65878

64820

Основні засоби (за залишковою вартістю)

134

81

Запаси

15

67

Сумарна дебіторська заборгованість

3505

2192

Гроші та їх еквіваленти

145

175

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-27041

-27493

Власний капітал

61784

61318

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

36653

36653

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

4094

3502

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

509

58

Середньорічна кількість акцій (шт.)

122176490

122176490

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0042

0,00047

 

 

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.