Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.03.2021 17:09:01
Дата здійснення дії: 23.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Укрнафтопродукт"
Код за ЄДРПОУ:  00018201
Текст повідомлення: 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Укрнафтопродукт

Протокол № 08-2021 від 23.03.2021 року

 

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»

            (далі – Товариство)  

(код ЄДРПОУ 00018201),

місцезнаходження товариства: 02094, Україна, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34.

 

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів

АТ «Укрнафтопродукт»

 

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: м. Київ, бульвар Верховної Ради,34, офіс.219.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 26.04.2021, з 09 години 00 хвилин  до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 26.04.2021 о 10 годині               00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 20.04.2021  (станом на 24 годину).

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
 7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх  розгляду.
 8. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

14. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

20. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

21. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

22. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

23. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

1) Лавренко Андрій Іванович – голова лічильної комісії;

2) Лісовий Олександр Іванович - член лічильної комісії;

3) Андрущишина Лариса Володимирівна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проєкт рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проєкт рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

Проєкт рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проєкт рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

 1.  Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

 

Проєкт рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та  2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

Проєкт рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

 

 1.  Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх  розгляду.

Проєкт рішення № 1

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проєкт рішення № 2

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв’язку з відсутністю вказаних документів.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проєкт рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

 

 

9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 458124,09 грн,  у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 229062,06 грн, та іншим акціонерам у розмірі – 125728,69 грн.

3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

 

Проєкт № 1 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 198061,25 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проєкт № 1 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 315010,05 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

Проєкт № 2 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 280008,94 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

Проєкт № 3 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 262508,38 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

Проєкт № 4 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 175005,59 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

Проєкт № 5 рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

65 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 105003,35 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

 

12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

 

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

 

14. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

 

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

    1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

     2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 

19.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

20. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 

21. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

    Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

22. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

    Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

23. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

     Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

 

24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме, укладення договорів оренди нежилих приміщень нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. бульвар Верховної Ради, 34, граничною сукупною вартістю до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість об’єкту нерухомості згідно з останнім  звітом про оцінку становить 36381961 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

 3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

 

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер), з 11 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), у п’ятницю з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин (обідня перерва відсутня) за адресою: 02094 ,м. Київ бульвар Верховної Ради,34, а в день проведення річних Загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради, 34.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є т.в.о генерального директора Чейпеш Лариса Вікторівна.

Телефон для довідок: 044-379-29-71, 096-372-59-02.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на вебсайті Товариства за адресою: 00018201.smida.gov.ua.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального Виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести річні Загальні збори з питання, у включенні якого до проєкту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Укрнафтопродукт»

(тис. грн)

Найменування показника

Період

2019 рік

2020 рік

Усього активів

64405

64157

Основні засоби (за залишковою вартістю)

118

131

Запаси

7

21

Сумарна дебіторська заборгованість

881

1193

Гроші та їх еквіваленти

325

780

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-27008

-26758

Власний капітал

62506

62405

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

36653

36653

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1899

1752

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

396

350

Середньорічна кількість акцій (шт.)

122176490

122176490

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00324

0,00286

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Укрнафтопродукт»

(тис. грн)

Найменування показника

Період

2019 рік

2018 рік

Усього активів

64405

65878

Основні засоби (за залишковою вартістю)

118

134

Запаси

7

15

Сумарна дебіторська заборгованість

881

2748

Гроші та їх еквіваленти

325

145

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-27008

-27041

Власний капітал

62506

61785

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

36653

36653

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1899

4093

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

396

509

Середньорічна кількість акцій (шт.)

122176490

122176490

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00324

0,00417

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.