Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.09.2010
Дата публікації 09.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,2
Керівник* Коваль Катерина Василівна - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Тел: 0442467060
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомляємо, що 29 жовтня 2010 року відбудуться Загальні Збори акціонерів
АХК “Укрнафтопродукт”
за адресою: м.Київ, бульвар Верховної Ради,34.
Початок зборів об 11-00, реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-45 в день проведення Зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності АХК “Укрнафтопродукт” у 2009 році.
2. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2009 рік.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АХК “Укрнафтопродукт” у 2009 році.
4. Затвердження річного звіту та балансу АХК “Укрнафтопродукт” за 2009 рік.
5. Про розподіл прибутку АХК „Укрнафтопродукт” (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
6. Про затвердження строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності АХК “Укрнафтопродукт” у 2009 році.
7. Відкликання та обрання членів виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії АХК “Укрнафтопродукт”.
8. Про зміну місцезнаходження АХК «Укрнафтопродукт» та внесення змін до Статуту.
9. Прийняття рішення про переведення випуску акцій АХК „Укрнафтопродукт” із документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), у тому числі щодо визначення депозитарія, зберігача, дати припинення ведення реєстру.
10.Затвердження проекту договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.
11.Затвердження проекту договору із зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій.
12. Визначення способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

У разі змін до порядку денного, рішення про зміни будуть доведені до відома акціонерів шляхом публікації в місцевій пресі за місцезнаходженням АХК “Укрнафтопродукт” і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини. Посвідчення довіреностей акціонерів на участь у загальних зборах реєстратором – ТОВ “Міжрегіональна фінансова компанія” – здійснюється щодня з 9-00 до 18-00 (перерва з 13-00 до 14-00) за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 2.
Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, а також подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 6 (АХК «Укрнафтопродукт»).
Телефон для довідок: /044/490-68-03. Правління АХК “Укрнафтопродукт”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови Правління Коваль Катерина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.09.2010
(дата)