Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.10.2012
Дата публікації 10.10.2012 19:01:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01030, м.Київ, вул. Івана Франка,6
Керівник* Коваль Катерина Василівна - Голова Правління. Тел: 0444906803
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Акціонерної холдингової компанії “Укрнафтопродукт”
(код за ЄДРПОУ 00018201, місцезнаходження: м. Київ, вул.. Івана Франка, 6, далі – Компанія)
Повідомляємо, що 30 листопада 2012 року об 11-00 за адресою: м.Київ, бульвар Верховної Ради, 34, 4-й поверх, 407 аудиторія, відбудуться Загальні Збори акціонерів Акціонерної холдингової компанії “Укрнафтопродукт” з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2010, 2011 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки
8. Затвердження річних звітів Товариства за 2010, 2011 роки.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2010, 2011 роках.
11. Затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік, в т.ч. планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.
12. Про зміну найменування Товариства у зв`язку з приведенням діяльності Компанії у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв`язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.
14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію у зв`язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії..

Основні показники фінансово-господарської діяльності АХК „Укрнафтопродукт” (тис.грн.)

Найменування показника Період
2011 рік 2010рік
Усього активів 30831 30927
Основні засоби 935 987
Довгострокові фінансові інвестиції 28242 28242
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 1563 1590
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 21
Нерозподілений прибуток -23452 -22850
Власний капітал 29017 29619
Статутний капітал 36653 36653
Довгострокові зобов”язання 0,0 0,0
Поточні зобов”язання 1814 1308
Чистий прибуток (збиток) -16 -8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122176490 122176490
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься з 10-00 до 10-45, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 26 листопада 2012 року станом на 24 годину 00 хвилин. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.
Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, а також подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за місцезнаходженням Компанії: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 6, 3-й поверх, 305 кабінет. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Коваль Катерина Василівна.
Телефон для довідок: /044/490-68-03. Правління АХК “Укрнафтопродукт”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Коваль Катерина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.10.2012
(дата)