Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2015
Дата публікації 21.04.2015 09:57:08
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01030, м.Київ, вул. Івана Франка,6
Керівник* Чейпеш Лариса Вікторівна - Голова Правління. Тел: 0444906803
E-mail* l.cheypesh@nk-au.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства “Укрнафтопродукт” (код за ЄДРПОУ 00018201, місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Франка, 6, далі – товариство) Повідомляємо, що 29 квітня 2015 року об 11-00 за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34, 6-й поверх, 631 аудиторія, відбудуться загальні збори публічного акціонерного товариства “Укрнафтопродукт” з наступним порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства. 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства. 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки. 8. Затвердження річного звіту товариства за 2013, 2014 роки. 9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. 10. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за підсумками роботи у 2013, 2014 роках. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 12. Обрання членів наглядової ради товариства. 13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства. 15. Обрання членів ревізійної комісії товариства. 16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Укрнафтопродукт” (тис.грн.) Найменування показника Період 2012 рік 2013 рік 2014рік Усього активів 30310 28721 29100 Основні засоби 889 836 788 Довгострокові фінансові інвестиції 28242 28242 28242 Запаси 1 1 1 Сумарна дебіторська заборгованість 1081 1331 1986 Грошові кошти та їх еквіваленти 13 16 21 Нерозподілений прибуток -24462 -25897 -25904 Власний капітал 28007 26572 26565 Статутний капітал 36653 36653 36653 Довгострокові зобов’язання 0 0,0 0,0 Поточні зобов’язання 2303 2149 2535 Чистий прибуток (збиток) -1010 -1435 -14 Середньорічна кількість акцій (шт.) 122176490 122176490 122176490 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14 11 Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься з 10-00 до 10-45, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23 квітня 2015 року станом на 24 годину. Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини. Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, а також подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за адресою: 02094, м. Київ, бул. Верховної Ради, 34, 6-й поверх, 631 офіс. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Чейпеш Лариса Вікторівна. Телефон для довідок: /044/573-30-16. Правління ПАТ “Укрнафтопродукт”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чейпеш Лариса Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2015
(дата)