Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 31.03.2016 11:11:39
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01030, м.Київ, вул. Івана Франка,6
Керівник* Чейпеш Лариса Вікторівна - Голова Правління. Тел: 0445733016
E-mail* 00018201@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Укрнафтопродукт”

(код за ЄДРПОУ 00018201, місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Франка, 6, далі – товариство)

     Повідомляємо, що 29 квітня 2016 року  об 11-00 за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34, 6-й поверх, 631 аудиторія,  відбудуться  загальні збори публічного акціонерного товариства  “Укрнафтопродукт” з наступним порядком денним:     

      

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів,прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів
 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
 4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Укрнафтопродукт” у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за його розгляду
 6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за його розгляду
 7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 9. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
 10. Визначення порядку покриття збитків,отриманих за результатами діяльності у 2015 рік.
 11. Обрання Голови та  членів Ревізійної комісії.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Укрнафтопродукт” (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

2013 рік

2014 рік

2015рік

Усього активів

28721

29100

29239

Основні засоби

836

788

756

Довгострокові фінансові інвестиції

28242

26316

26316

Запаси

1

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

1331

1986

2083

Грошові кошти та їх еквіваленти

16

21

16

Нерозподілений прибуток

-25897

-25904

-26178

Власний капітал

26572

26565

26291

Статутний  капітал

36653

36653

36653

Довгострокові зобов’язання

0,0

0,0

0,0

Поточні зобов’язання

2149

2238

2263

Чистий прибуток (збиток)

-1435

-14

-274

Середньорічна кількість акцій (шт.)

122176490

122176490

122176490

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

11

8

     Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься з 10-00 до 10-45, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25 квітня 2016 року станом на 24 годину. Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам дітей – акціонерів віком до 16 років – документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.

    Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, а також подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються  за  адресою: 02094, м. Київ, бул. Верховної Ради, 34, 6-й поверх, 631 офіс. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Чейпеш Лариса Вікторівна.

Телефон для довідок: /044/573-30-16.    

Правління ПАТ “Укрнафтопродукт”.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чейпеш Лариса Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2016
(дата)