Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.04.2017
Дата публікації 03.03.2017 08:08:11
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01030, м.Київ, вул. Івана Франка,6
Керівник* Чейпеш Лариса Вікторівна - Голова Правління. Тел: 0445733016
E-mail* 00018201@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» 

(код ЄДРПОУ 00018201, далі - Товариство),

місцезнаходження Товариства: 01030, м.Київ, вул. Івана Франка, 6.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

ПАТ «Укрнафтопродукт»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34, к. 631.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 07.04.2017 року, з 10 години 00 хвилин  до 10 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 07.04.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 03.04.2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

1) Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

  1. Лавренко Андрій Іванович – голова лічильної комісії.
  2. Лісовий Олександр Іванович – член лічильної комісії.
  3. Сурник Петро Федорович – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства  - Чейпеш Ларису Вікторівну – голову правління ПАТ «Укрнафтопродукт».

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Єгорову Наталію Анатоліївну – провідного фахівця-бухгалтера ПАТ «Укрнафтопродукт».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства  про роботу за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудит-Стандарт» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити  основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» на Приватне акціонерне товариство «Укрнафтопродукт», скорочене найменування ПАТ «Укрнафтопродукт» на ПрАТ «Укрнафтопродукт».

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення № 1:

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт».

Проект рішення № 2:

Зняти питання порядку денного з розгляду.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018  роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: id2599.smida.gov.ua.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства  України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Укрнафтопродукт» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34, к. 631, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин  до 10 години 00 хвилин.

 Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є голова правління ПАТ «Укрнафтопродукт» Чейпеш Лариса Вікторівна.

Телефон для довідок: (096) 37-25-902.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 43 від 03.03.2017.р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чейпеш Лариса Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2017
(дата)