Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2018
Дата публікації 06.03.2018 07:32:17
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 02094, м.Київ, бул. Верховної Ради,34
Керівник* Чейпеш Лариса Вікторівна - Тимчасово виконуюча обовязки генерального директора. Тел: 0445733016
E-mail* 00018201@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ЗАТВЕРДЖЕНО Наглядовою радою ПрАТ «Укрнафтопродукт» Протокол № 3 від 01.03.2018 року До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00018201), місцезнаходження товариства: 02094, Україна, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34. Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Укрнафтопродукт» Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Київ, бульвар Верховної Ради,34, офіс.610. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 10.04.2018, з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 10.04.2018 о 12 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 03.04.2018 (станом на 24 годину). ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік. 10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у такому складі: 1) Лавренко Андрій Іванович – голова лічильної комісії; 2) Лісовий Олександр Іванович - член лічильної комісії; 3) Сурник Петро Федорович - член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. Затвердити такий порядок проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів, за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для у часті у загальних зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році. 4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. Проект рішення № 2: У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік. Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудит-Стандарт» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 43150,64 гри. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Укрнафтопродукт». 3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів. 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. 10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства 11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Проект № 1 рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства Проект № 2 рішення: Зняти питання з розгляду 12 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Проект № 1 рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства Проект № 2 рішення: Зняти питання з розгляду. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер), з 11 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), у п’ятницю з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин (обідня перерва відсутня) за адресою: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради,34, а в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради,34. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є т.в.о генерального директора Чейпеш Лариса Вікторівна. Телефон для довідок: 044-573-30-16, 096-3725902. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: ib2599.smida.gov.ua. Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрнафтопродукт» (тис. грн) Найменування показника Період 2017 рік 2016 рік Усього активів 64833 64701 Основні засоби (за залишковою вартістю) 81 73 Запаси 67 9 Сумарна дебіторська заборгованість 2205 2145 Гроші та їх еквіваленти 175 234 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27551 -27481 Власний капітал 61331 61261 Зареєстрований (статутний) капітал 36653 36653 Довгострокові зобов'язання і забезпечення Поточні зобов'язання і забезпечення 3502 3440 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 71 -417 Середньорічна кількість акцій (шт.) 122176490 122176490 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,0006 -0,0035 * Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Тимчасово виконуюча обовязки генерального директора Чейпеш Лариса Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2018
(дата)