Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
т.в.о.Генерального директора       Чейпеш Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02094 м.Київ бульвар Верховної Ради,34
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044-573-30-16 044-500-76-18
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 139 Вiдомостi нацiональної комiсiї з ценних паперiв та фондового ринку 26.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2599.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.07.2017 припинено повноваження генеральний директор Чейпеш Л.В. д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припинено : повноваження генерального директора Чейпеш Л.В. на пiдставi рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" (протокол наглядової ради № 2-2017 вiд 24.07.2017 року) .
24.07.2017 обрано т.в.о.генерально директора Чейпеш Л.В. д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Обрано особою, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального директора Чейпеш Л.В. на пiдставi рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" (протокол наглядової ради № 2-2017 вiд 24.07.2017 року) .