Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тимчасово виконуюча обовязки генерального директора       Чейпеш Лариса вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02094 м.Київ бульвар Верховної Ради,34
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044-573-30-16 044-500-76-18
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 46 вiдомостi НКЦПФР 06.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2599.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.03.2018 призначено головний спецiалiст вiддiлу звiтностi Бетiнова Ганна Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Наказом ФДМУ вiд 05.03.2018 року № 355 призначено уповноважена особа на представництво iнтересiв ФДМУ
у складi ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укрнафтопродукт"- Бетiнова Ганна Володимирiвна,головний спецiалiст вiддiлу звiтностi Управлiння фiнпланування та фiнансово-економiчногомонiторiнгу госп.дiяльностi Департаменту планування i фiнансово-економiчного монiторiнгу госп.дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУ.