Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тво генерального директора       Чейпеш Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02094 м.Київ бульвар Верховної ради,34
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 0445733016 0443792951
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 91 Вiдомостi НКЦПФР 15.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2599.gov.ua в мережі Інтернет 14.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 10.05.2018 43150.64 22.06.2018 - 10.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
10.04.2018 загальними зборами Товариства затверджено загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2017 рiк у розмiрi – 43150,64 грн та встановлено, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам.
Наглядовою Радою АТ принято рiшення (Протокол вiд 10.05.2018 року №6-2018)
1. Визначити 25 травня 2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi.
2. Виплату дивiдендiв здiйснити у строк з 22 червня 2018 року до 10 жовтня 2018 року згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укрнафтопродукт» вiд 10.04.2018 безпосередньо акцiонерам з урахуванням вимог Податкового кодексу України з обов’язковим наданням копiї реєстрацiйного номеру облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб).
3. Виконавчому органу Товариства протягом 10 днiв iз дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi, повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Товариства.