Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тво генерального директора       Чейпеш Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02094 м.Київ бульвар В.Ради,34
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044-5733016 044-3792951
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 122 Вiдомостi НКЦПФР 27.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2599.smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 10.04.2018 43150.64 22.06.2018 - 10.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Загальними зборами ПрАТ "Укрнафтопродукт" 10.04.2018 р. прийнято рiшення
щодо розподiлу прибутку Товариства, у тому числi про виплату дивiдендiв:
1.Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, з урахуванням Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави», наступним чином:
75 % - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капiталу Товариства;
10 % - на здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Товариства на 2018 рiк.
2.Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2017 рiк у розмiрi – 43150,64 гри.
3.Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам
Вiдповiдно Статуту АТ "Укрнафтопродукт" питання щодо
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, а також повiдомлень
осiб належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
10 травня 2018 р. рiшенням Наглядової ради Товариства було затверджено: дата складення перелiку осiб, якiмають право на отримання дивiдендiв за простими iменними акцiями - 25 травня 2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв -43150,64 грн., строк виплати дивiдендiв: з 22 червня 2018 року по 10 жовтня 2018 року, порядок
виплати дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам.