Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Коваль К.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.02.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТОПРОДУКТ"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента 01030 м. Київ Івана Франка, 6
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490-68-03 044 490-59-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://axk.com.ua/ в мережі Інтернет 26.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.02.2014 обрано Голову Наглядової ради Гриненко Рита Леонідівна(представник ФДМУ) СО 086088
20.04.1999 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол №1-2014 від 25 лютого 2014 року) Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції акціонера - Фонду державного майна України. Посадова особа Гриненко Рита Леонідівна ( представник ФДМУ) (Паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві), обрана на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: працювала заступником начальника відділу та головним спеціалістом Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.