Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Чейпеш Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.12.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 м.Київ Івана Франка,6
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 0444906803 0444905931
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.12.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 23.12.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://axk.com.ua в мережі Інтернет 22.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.12.2014 припинено повноваження Голова Правління Коваль К.В. ЕО 435516
02.12.1997 Центральним РВ ГУ ММУ УМВС України в Миколаївській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 18.12.2014 р.(Протокол №2-2014) Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої заяви про звільнення за власним бажанням. Посадова особа Коваль К.В. (паспорт: серія ЕО номер 435516 виданий 02.12.1997 р. Центральним РВ ГУ ММУ УМВС України в Миколаївській області), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.10.2010 року.
22.12.2014 припинено повноваження Член Правління Твердомед К.С. СН 114720
22.03.1996 Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 18.12.2014 р.(Протокол №2-2014) Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.16.9 Статуту Товариства. Посадова особа Твердомед К.С. (паспорт: серія СН номер 114720 виданий 22.03.1996 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.05.2007 року.
22.12.2014 припинено повноваження Член Правління Кириченко М.В. ВМ 047349
16.11.1995 Радомишльским РВ УМВС України в Житомирській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Укрнафтопродукт" (протокол №2-2014) 18.12.2014 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення за власним бажанням. Посадова особа Кириченко М.В. (паспорт: серія ВМ номер 047349 виданий 16.11.1995 р. Радомишльским РВ УМВС України в Житомирській області), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.10.2010 року.
22.12.2014 обрано Голова Правління Чейпеш Лариса Вікторівна СМ 216377
12.05.2000 Білоцерківським РВГУ МВС України в Київської області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 18.12.2014 р.(Протокол №2-2014) Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради за погодженням КМДА. Чейпеш Лариса Вікторівна (паспорт: серія СМ номер 216377 виданий 12.05.2000 р. Білоцерківським РВГУ МВС України в Київської області) обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу на засіданні Наглядової Ради не розглядався . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ДП "Укрнафтопродуктінформатика"АХК "Укрнафтопродукт",головний бухгалтер ДПІ "Укрдіпронафтотранс" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 % акцій.
22.12.2014 обрано Член Правління Бредак В.М. СМ 230750
05.12.2006 Ленінградським РВ ГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 22.12.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Бредака В.М. (паспорт: серія СМ номер 230750 виданий 05.12.2006 р. Ленінградським РВ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особуна засіданні Наглядової ради не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер з адм.питань ТОВ "Сервіс Груп 2012". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
22.12.2014 обрано Член Правління Твердомед К.С. СН 114720
22.03.1996 Шевченківським РВГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 18.12.2014 р.(Протокол №2-2014) Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Твердомед К.С. (паспорт: серія СН номер 114720 виданий 22.03.1996 р. Шевченківським РВГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особуна засіданні Наглядової ради не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ 2Укрнафтопродукт". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.