Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Чейпеш Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акціонерна холдингова компанія "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 Київ Івана Франка, 6
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490-68-03 044 490-59-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 82 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://axk.com.ua/ в мережі Інтернет 30.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Гриненко Рита Леонідівна СО 086088
20.04.1999 Подільським РУГУ МВС України у м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів, 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №18 від 29.04.2015р.) Гриненко Рита Леонідівна (паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Подільським РУГУ МВС України у м.Києві) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента : не володіє. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі :не володіє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу та головний спеціаліст ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями .
30.04.2015 обрано Член Наглядової ради Єсипенко Людмила Миколаївна МЕ 874441
06.05.2008 Дніпровським РУГУ МВС України у м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів( протокол №18 від 29.04.2015 р). Єсипенко Людмила Миколаївна (паспорт: серія МЕ номер 874441 виданий 06.05.2008 р. Дніпровським РУГУ МВС України у м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента:не володіє. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі : не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.
30.04.2015 обрано Член Наглядової ради Коваленко Світлана Миколаївна МЕ 207917
17.04.2003 Дніпровський РУГУ МВС України у м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 29.04.2015 року) Коваленко Світлана Миколаївна (паспорт: серія МЕ номер 207917 виданий 17.04.2003 р. Дніпровський РУГУ МВС України у м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: не володіє. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі : не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями не володіє.
30.04.2015 обрано Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Концерн "Нафтопродукт України" 30434628
44.1898
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 29.04.2015 р) Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Концерн "Нафтопродукт України" (код 30434628 . ) обрано Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 44,1898%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 53989500 грн. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 53989500 акцій.
30.04.2015 обрано Член Наглядової ради Кулєніч Олександр Ілліч СН 322036
08.10.1996 Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 29.04.2015 р) Кулєніч Олександр Ілліч (паспорт: серія СН номер 322036 виданий 08.10.1996 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента :не володіє. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі : не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розлядався. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: помічник голови правління ПрАТ "УПСК",директор департаменту організації продажу ПрАТ "Княжа вієнна іншуранс груп". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями не володіє.