Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чейпеш Лариса Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 м.Київ вул. Iвана Франка, буд.6
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 0445733016 0445007618
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 84 Бюлетень 10.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці axk.com.ua в мережі Інтернет 10.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2016 обрано член наглядової ради Гриненко Рита Леонидiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв, 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №19 вiд 29.04.2016р.) Гриненко Рита Леонiдiвна (паспорт: серiя СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Подiльським РУГУ МВС України у м.Києвi) обрано на посадучлена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента : не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi :не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу та головний спецiалiст ФДМУ. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями .
29.04.2016 обрано член наглядової ради Єсипенко Людмила Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв( протокол №19 вiд 29.04.2016 р). Єсипенко Людмила Миколаївна (паспорт: серiя МЕ номер 874441 виданий 06.05.2008 р. Днiпровським РУГУ МВС України у м.Києвi) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента:не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi : не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст ФДМУ. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
29.04.2016 обрано член наглядової ради Андрiєнко Полiна Григорiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадовоЄсипенко Людмила Миколаївнї особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв( протокол №19 вiд 29.04.2016 р).Андрiєнко Полiна Григорiвн обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента:не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi : не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст ФДМУ. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
29.04.2016 обрано член наглядової ради Корж Iнна Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв (протокол №19 вiд 29.04.2016 року)Корж Iнна Володимирiвна(представник ТОВзII «Концерн «Нафтопродукт України» (Код ЄДРПОУ 30434628 ). Часткою в статутному капiталi ПАТ"Укрнафтопродукт" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: обiймала посаду директораТОВзII «Концерн НафтопродуктУкраїни» ,менеджер ДП «Укрнафтопродуктiнформатика». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями
29.04.2016 обрано член наглядової ради Бондарев Андрiй Костянтинович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв (протокол №19 вiд 29.04.2016 р) Бондарев Андрiй Костянтинович (представник акцiонера ТОВ «Фактор») (Посадову особу обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв, за пропозицiєю акцiонера - ТОВ «Фактор». Часткою в статутному капiталi ПАТ"Укрнафтопродукт" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: обiймав посаду менеджера ТОВ «Фактор»,ТОВ «Белль» . Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
29.04.2016 обрано член ревiзiйної комiсiї Єгорова Наталiя Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв (протокол №19 вiд 29.04.2016 р) Єгорова Наталiя Анатолiївна (представник акцiонера ТОВ «Фактор») (Посадову особу обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв, за пропозицiєю акцiонера - ТОВ «Фактор». Часткою в статутному капiталi ПАТ"Укрнафтопродукт" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: обiймала посаду провiдний фахiвець ПАТ «Укрнафтопродукт», головного бухгалтера ДП «Укрнафтопродуктiнформатика» . Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
29.04.2016 обрано член ревiзiйної комiсiї ФДМУ
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв (протокол №19 вiд 29.04.2016 р) Фонд державного майна України. (представник акцiонера товариства,юридична особа (Посадову особу обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв, за пропозицiєю акцiонера – ФДМУ. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ"Укрнафтопродукт» в розмiрi 50% акцiй. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 61088246 шт.
29.04.2016 обрано член ревiзiйнох комiсiї Лакота Дмитро Васильович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв (протокол №19 вiд 29.04.2016 р) Лакота Дмитро Васильович (представник акцiонера ФДМУ) (Посадову особу обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв, за пропозицiєю акцiонера -ФДМУ. Часткою в статутному капiталi ПАТ"Укрнафтопродукт" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: обiймав посаду головного державного ревiзора- iнспектора ДФС у м.Києвi . Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями