Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чейпеш Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 м.Київ вул.I.Франка,6
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044-573-30-16 044-500-76-17
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2599.smida.gov.ua в мережі Інтернет 10.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Мережка Свiтлана Олександрiвна
50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року)
07.04.2017 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Єгорова Наталiя Анатолiївна
50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року)
07.04.2017 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Лакота Дмитро Васильович
50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року)
07.04.2017 обрано член ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України
50
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 07.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв( протокол №20 вiд 07.04.2017 р)
07.04.2017 обрано член наглядової ради Бажан Юрiй Володимировича
50
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 07.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв( протокол №20 вiд 07.04.2017 р)Бажан Юрiй Володимирович -представник акцiонера,юридичної особи-Фонду державного майна України, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента:не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi : не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Iншi . Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Єгорова Наталiя Анатолiївна
5.209876
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 07.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв( протокол №20 вiд 07.04.2017 р)Єгорова Наталiя Анатолiївна-представник акцiонера,юридичної особи-ТОВ "Фактор", обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента:не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi : не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не розглядався. Iншi . Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.