Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правлiння       Чейпеш Лариса Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 м.Київ вул.I.Франка,6
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 0445733016 0445007618
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2955@smida.gov.ua в мережі Інтернет 10.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Андрiєнко Полiна Григорiвна
50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Андриєнко П.Г. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року).
07.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Єсипенко Людмила Миколаївна
50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Єсипенко Л.М. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року).
07.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Бондарев Андрiй Костянтинович
5.209876
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Бондарева А.К. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року).
07.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Корж Iнна Володимирiвна
44.189761
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Корж I.В. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року).
07.04.2017 припинено повноваження голова наглядової ради Гриненко Рита Леонiдiвна
50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Гриненко Р.Л. прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року).
07.04.2017 обрано член наглядової ради Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна
50
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна - представник акцiонера, юридичної особи-Фонду державного майна України, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Єсипенко Людмила Миколаївна
50
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акцiонера, юридичної особи-Фонду державного майна України, обрано на Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Андрiєнко Полiна Григорiвна
50
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Андрiєнко Полiна Григорiвна - представник акцiонера, юридичної особи-Фонду державного майна України, обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Бондарев Андрiй Костянтинович
5.209876
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Бондарев Андрiй Костянтинович - представник акцiонера, юридичної особи-ТОВ "Фактор", обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Корж Iнна Володимирiвна
44.189761
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 07.04.2017 року (протокол № 20 вiд 07.04.2017 року). Корж Iнна Володимирiвна - представник акцiонера, юридичної особи-ТОВзII "Концерн"Нафтопродукт України", обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: не володiє. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi: не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не розглядався. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: не володiє акцiями.