Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
генеральний директор       Чейпеш Лариса Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Урнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02094 м.Київ бульв.Верховної Ради,34
4. Код за ЄДРПОУ 00018201
5. Міжміський код та телефон, факс 044-573-30-16 044-500-76-17
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ib2599.smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.05.2017 обрано Голова Наглядової ради Єсипенко Людмила Миколайовна
0
Зміст інформації:
Єсипенко Людмила Миколайовна обрана Головою Наглядвої ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" - протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року
17.05.2017 обрано Заступник Голови Наглядової ради Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна
0
Зміст інформації:
Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна обрана Заступником Голови Наглядвої ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" - протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року
17.05.2017 обрано Секретар Наглядової ради Андрiєнко Полiна Григорiвна
0
Зміст інформації:
Андрiєнко Полiна Григорiвна обрана Секретарем Наглядвої ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" - протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року
17.05.2017 обрано Генеральний директор Чейпеш Лариса Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
Чейпеш Лариса Вiкторiвна обрана Генеральним дiректором ПрАТ "Укрнафтопродукт" рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" - протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року
17.05.2017 обрано Член дирекцiї Бредак Вадим Миколайович
0
Зміст інформації:
Бредак Вадим Миколайович обран Членом дiрекцiї ПрАТ "Укрнафтопродукт" рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" - протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року
17.05.2017 обрано Член дирекцiї Магомадова Мадiна Ахмедiвна
0
Зміст інформації:
Магомадова Мадiна Ахмедiвна обрана Членом дiрекцiї ПрАТ "Укрнафтопродукт" рiшенням наглядової ради ПрАТ "Укрнафтопродукт" - протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року